Citační norma


  Systém citování


  Citační norma Acta Politologica vychází z tzv. harvardského systému citování.  Odkazování v textu


  (Příjmení autora rok vydání: strana odkazu)


  Příklady:

  • (Novák 2016: 41)

  • (Novák 2016: 41-45)

  • Dle Nováka (2016: 41) …

  • Dle Nováka (2016) …

   V případě odkazu na informaci, která se nachází napříč použitým zdrojem.

  • (Novák, Svoboda 2016: 35-38)

  • (Novák et al. 2016: 35-38)

   V případě, že je počet autorů větší než tři, uvedeme prvního autora a zkratku et al.

  • (Novák 2016a: 35-38), resp. (Novák 2016b: 119)

   Pokud je odkazováno na více děl téhož autora/autorů vydaných v témže roce.

  • (Novák 2016: 35-38; Svoboda 2012: 35)

   Odkaz na více publikací se uvádí v jedné závorce, jednotlivé odkazy jsou rozděleny středníkem.


  Pokud se odkaz nachází na konci věty, je vždy ukončen tečkou. Je tedy součástí poslední věty, na kterou odkazuje. Odkaz se uvádí vždy v kulatých závorkách. Příjmení autora, pokud je součástí textu, není nutné uvádět v závorce (viz příklady).


  Doporučuje se na nestandardní zdroje (internetové odkazy, ústní informace, televizní/rozhlasové vysílání…) odkazovat vložením poznámky pod čarou. Odkaz se do poznámky pod čarou uvádí v plném znění, aby bylo možné zdrojovou informaci lehce identifikovat.


  Přímé citace


  “citovaný text” (Příjmení autora rok vydání: strana).


  Přímé citace jsou vždy vymezeny uvozovkami.


  Přímé citace obsahující vice vět mohou být vloženy formou viditelně odlišeného textu (odsazení shora, zdola a ze stran). Musí být kurzívou a nesmí chybět na konci přímé citace odkaz.


  Přímé citace přejímají text doslova – a to i v případě, že se v originálním textu vyskytují různé grafické úpravy (tučné písmo, kurzíva…). Toto grafické vyznačení se uvádí I do závorky – (Novák 2016: 34; tučné písmo v originále).  Souhrnná bibliografie


  Veškerá použitá literatura se uvádí na konci článku v kapitole Zdroje. Seznam literatury se řadí abecedně (dle příjmení autorů, příp. názvů odpovědných organizací). Použité zdroje musí být zapsány dle následujících příkladů.


  Knihy (monografie či kolektivní práce)


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno et al. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

  • NÁZEV ZODPOVĚDNÉ ORGANIZACE (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.


  Číslo vydání se nemusí uvádět, pokud se jedná o vydání první a autor textu si je jistý, že v daném roce neproběhl dotisk či nebylo publikováno vydání revidované. Druhá a další vydání se musí vždy označovat (pokud je tak ve zdroji uvedeno).

  Příjmení autora je vždy označeno kapitálkou. Název publikace je u monografie či kolektivní práce vždy označen kurzívou

  Pokud se jedná o kolektivní práci, autoři jsou odděleni středníkem. Pokud je počet autorů vyšší než tři, uvede se autor první a zkratka et al.

  V případě, že je autorem organizace (ne konkrétní osoba), uvedeme celý název zodpovědné organizace.

  Pokud není některý z údajů zjistitelný (např. chybí v tiráži), musí být tato skutečnost taktéž uvedena.


  Příklady:

  • MCQUAIL, Denis (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

  • ALVAREZ, Michael; HALL, Thad (2004). Point, Click & Vote. The Future of Internet Voting. Washington: Brookings Institution Press.

  • CHYTILEK, Roman et al. (2009). Volební systémy. Vyd. 4. Praha: Portál.

  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (2015). Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014. Praha: Karolinum.


  Editované knihy


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; ed. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; eds. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.


  Příklad:

  • DALTON, Russell J.; WATTENBERG, Martin P.; eds. (2002). Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.


  Kapitola v knize/sborníku


  • PŘÍJMENÍ AUTORA KAPITOLY, Jméno (rok vydání). Název kapitoly. In PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rozsah stran kapitoly.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA PŘÍSPĚVKU, Jméno (rok vydání). Název příspěvku. In Název sborníku. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rozsah stran kapitoly.


  V případě, že je uveden editor sborníku, uvede se obdobně jako v případě knižní kapitoly. Pokud není známý, je uveden pouze název sborníku.


  Příklad:

  • KITSCHELT, Herbert (1990). New Social Movements and the Decline of Party Organisation. In DALTON, Russell J.; KUECHLER, Manfred; eds. Challenging the Political Order. New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, pp. 179-208.


  Články z periodika


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název článku. Název časopisu. Ročník, číslo, rozsah stran.


  Ročník, číslo a rozsah stran se vždy uvádí ve formátu: Vol. xx, no. xx, pp. xx-xx. Datum publikace může být upřesněno (viz příklady).


  Příklady:

  • NORRIS, Pippa (2003). Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites. Party Politics. Vol. 9, no. 1, pp. 21-45.

  • SVOBODA, Jiří (1969). Co bylo, co bude? Rudé právo. 15. 5. 1969. Vol. 49, no. 112, pp. 3.


  Diplomové, rigorózní a habilitační práce


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název závěrečné práce. Druh závěrečné práce. Univerzita, fakulta, kde byla práce obhájena. Město. Vedoucí práce.


  Příklad:

  • BOČEK, Jan (2009). Pirátské politické strany – součást jedné nebo více stranických rodin? Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Brno. Vedoucí práce: Martin Bastl.


  Elektronické zdroje


  U elektronických zdrojů musí být uvedeny veškeré dostupné údaje. Zde uvedené příklady ukazují nutné minimum informací, které musí každý odkaz obsahovat.


  Pro všechny elektronické zdroje platí:

  Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci.

  Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

  Číslo vydání, místo vydání a nakladatelství uvádíme dle informací, které jsou uvedeny v online dokumentu (pokud jsou dostupné).

  V každém odkazu nesmí chybět označení typu nosiče [online] a datum náhledu [cit. RRRR-MM-DD].


  Elektronická kniha


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Název publikace [online]. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>.


  Příklady:

  • ČAPEK, Karel (1994). RUR [online]. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel. Spisy, sv. 7 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/81/rur.pdf>.

  • KIPLING, Rudyard (2012). The Jungle Book [online; cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://www.gutenberg.org/files/236/236-h/236-h.htm>.


  Elektronické periodikum


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Název článku. Název periodika [online]. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>.


  Příklady:

  • KLAUS, Václav ml. (2016). KOMENTÁŘ: K čemu jsou školy? Novinky.cz [online]. 7. 4. 2016 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <https://www.novinky.cz/komentare/396853-komentar-k-cemu-jsou-skoly-vaclav-klaus-ml.html>.

  • ČTK (2016). Prezident Zeman jmenoval rektory Univerzity Hradec Králové, Policejní akademie a Univerzity obrany. Hospodářské noviny [online]. 12. 5. 2016 [2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://domaci.ihned.cz/c1-65289690-prezident-zeman-jmenoval-rektory-univerzity-hradec-kralove-policejni-akademie-a-univerzity-obrany-v-brne>.


  Webové stránky obecně


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>.


  Příklad:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (nedatováno). Povinně zveřejněné informace [online; cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/ministerstvo/povinne-zverejnene-informace>.  Poslední změna: 20. srpen 2016 11:46 
  print
  Sdílet na: