Formální náležitosti a typografie


Jazyk příspěvků

Časopis přijímá články v následujících jazycích:

 • český jazyk

 • anglický jazyk


Formát příspěvků

Texty jsou odevzdávány pouze ve formátech MS Word:

 • *.doc

 • *.docx


Afiliace autorů

Každý z autorů musí v poznámce pod čarou na první straně článku uvést své:

 • jméno

 • kontakt

 • plnou adresu svého pracoviště

 • pracovní pozici na svém pracovišti

Autoři jsou povinni uvádět svůj osobní identifikátor:

Autorům je doporučeno, aby uváděli také svůj osobní identifikátor:


Název příspěvků

Každý text musí obsahovat název v:

 • českém jazyce

 • anglickém jazyce

Formát: písmo Calibri – velikost písma 16 bodů, řez písma bold (tučné)


Abstrakt a klíčová slova

Každý text obsahuje: 

 • abstrakt v anglickém jazyce

 • klíčová slova v anglickém jazyce.

Formát abstraktu: Calibri – velikost písma 12 bodů – řez písma italica (kurziva)

Formát klíčových slov: Calibri – velikost písma 12 bodů – řez písma italica (kurziva)


Nadpisy

Pokud má článek více než dvě úrovně nadpisů, je důrazně doporučeno jednotlivé úrovně označit:

Nadpis 1. úrovně

Nadpis 2. úrovně

Nadpis 3. úrovně

Formát 1. úrovně nadpisů: Calibri – velikost písma 14 bodů – řez písma bold (tučné)

Formát 2. úrovně nadpisů: Calibri – velikost písma 12 bodů – řez písma bold (tučné)

Formát 3. úrovně nadpisů: Calibri – velikost písma 12 bodů – řez písma bold (tučné) a italica (kurziva)


Vlastní text

Formát: Calibri – velikost písma 12 bodů – řez písma normal

Řádkování celého textu: 1,15-násobek řádku

Autoři jsou povinni dodržovat citační normu časopisu Acta Politologica.


Přílohy

Případné přílohy (tabulky, grafy, schémata či obrázky apod.) je nutné číslovat průběžně, nezbytné je též uvedení zdroje, z něhož je čerpáno.

Označení příloh

Podstatné je všechny tabulky, grafy a přílohy správně očíslovat.

A to i v případě, že se jedná pouze o jednu položku.

Toto číslování je použito také v textu. Např.: Jak můžete vidět na grafu 1…

Přílohy jsou označovány Tabulka 1: či Graf 1: apod.

Odzdrojování příloh

Pod tabulkou, grafem či další přílohou musí být uvedený zdroj a to i v případě, jedná-li se o vlastní práci autora. A to ve formách:

 • Zdroj: (Příjmení autora rok vydání publikace: strana odkazu).

 • Zdroj: Autor na základě vlastního výpočtu.

 • Zdroj: (Novák 2016: 56), upraveno autorem.

Formát příloh

Tabulky a grafy se zasílají v souborech formátu MS Excel

 • *.xls

 • *.xlsx

Další přílohy (obrázky, mapy…) musí být připojeny v čitelné formě a v obecně rozšířeném formátu (.jpg; .png; gif…)

Připojení příloh

Všechny přílohy (tabulky, grafy, obrázky apod.) je třeba (1) zaslat samostatně a zároveň také (2) vložit na příslušné místo do samotného rukopisu.