Citační norma


  Systém citování


  Citační norma Acta Politologica vychází z tzv. harvardského systému citování.  Odkazování v textu


  (Příjmení autora rok vydání: strana odkazu)


  Příklady:

  • (Novák 2016: 41)

  • (Novák 2016: 41–45)

  • Dle Nováka (2016: 41) …

  • Dle Nováka (2016) …

   V případě odkazu na informaci, která se nachází napříč použitým zdrojem.

  • (Novák, Svoboda 2016: 35–38)

  • (Novák et al. 2016: 35–38)

   V případě, že je počet autorů větší než tři, uvedeme prvního autora a zkratku et al.

  • (Novák 2016a: 35–38), resp. (Novák 2016b: 119)

   Pokud je odkazováno na více děl téhož autora/autorů vydaných v témže roce.

  • (Novák 2016: 35–38; Svoboda 2012: 35)

   Odkaz na více publikací se uvádí v jedné závorce, jednotlivé odkazy jsou rozděleny středníkem.


  Pokud se odkaz nachází na konci věty, je vždy ukončen tečkou. Je tedy součástí poslední věty, na kterou odkazuje. Odkaz se uvádí vždy v kulatých závorkách. Příjmení autora, pokud je součástí textu, není nutné uvádět v závorce (viz příklady).


  Doporučuje se na nestandardní zdroje (internetové odkazy, ústní informace, televizní/rozhlasové vysílání…) odkazovat vložením poznámky pod čarou. Odkaz se do poznámky pod čarou uvádí v plném znění, aby bylo možné zdrojovou informaci lehce identifikovat.


  Přímé citace


  “citovaný text” (Příjmení autora rok vydání: strana).


  Přímé citace jsou vždy vymezeny uvozovkami.


  Přímé citace obsahující vice vět mohou být vloženy formou viditelně odlišeného textu (odsazení shora, zdola a ze stran). Musí být kurzívou a nesmí chybět na konci přímé citace odkaz.


  Přímé citace přejímají text doslova – a to i v případě, že se v originálním textu vyskytují různé grafické úpravy (tučné písmo, kurzíva…). Toto grafické vyznačení se uvádí I do závorky – (Novák 2016: 34; tučné písmo v originále).  Souhrnná bibliografie


  Veškerá použitá literatura se uvádí na konci článku v kapitole Zdroje. Seznam literatury se řadí abecedně (dle příjmení autorů, příp. názvů odpovědných organizací). Použité zdroje musí být zapsány dle následujících příkladů včetně plného hypertextového odkazu DOI.


  Knihy (monografie či kolektivní práce)


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno et al. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.

  • NÁZEV ZODPOVĚDNÉ ORGANIZACE (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Číslo vydání se nemusí uvádět, pokud se jedná o vydání první a autor textu si je jistý, že v daném roce neproběhl dotisk či nebylo publikováno vydání revidované. Druhá a další vydání se musí vždy označovat (pokud je tak ve zdroji uvedeno).

  Příjmení autora je vždy označeno kapitálkou. Název publikace je u monografie či kolektivní práce vždy označen kurzívou

  Pokud se jedná o kolektivní práci, autoři jsou odděleni středníkem. Pokud je počet autorů vyšší než tři, uvede se autor první a zkratka et al.

  V případě, že je autorem organizace (ne konkrétní osoba), uvedeme celý název zodpovědné organizace.

  Pokud není některý z údajů zjistitelný (např. chybí v tiráži), musí být tato skutečnost taktéž uvedena.

  DOI (Digital Object Identifier) je centralizovaný systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě.

  DOI je třeba uvádět ve tvaru plného internetového odkazu: https://doi.org/DOI-prefix/DOI-sufix.

  Zda má elektronický zdroj přiděleno DOI, lze zjistit ve vyhledavači organizace CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery.  Příklady:

  • MCQUAIL, Denis (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

  • ALVAREZ, Michael; HALL, Thad (2004). Point, Click & Vote. The Future of Internet Voting. Washington: Brookings Institution Press.

  • CHYTILEK, Roman et al. (2009). Volební systémy. Vyd. 4. Praha: Portál.

  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (2015). Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014. Praha: Karolinum.


  Editované knihy


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; ed. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; eds. (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Příklad:

  • DALTON, Russell J.; WATTENBERG, Martin P.; eds. (2002). Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199253099.001.0001.


  Kapitola v knize/sborníku


  • PŘÍJMENÍ AUTORA KAPITOLY, Jméno (rok vydání). Název kapitoly. In PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rozsah stran kapitoly. Plný hypertextový odkaz DOI.

  • PŘÍJMENÍ AUTORA PŘÍSPĚVKU, Jméno (rok vydání). Název příspěvku. In Název sborníku. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rozsah stran kapitoly. Plný hypertextový odkaz DOI.


  V případě, že je uveden editor sborníku, uvede se obdobně jako v případě knižní kapitoly. Pokud není známý, je uveden pouze název sborníku.


  Příklad:

  • KITSCHELT, Herbert (1990). New Social Movements and the Decline of Party Organisation. In DALTON, Russell J.; KUECHLER, Manfred (eds.). Challenging the Political Order. New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, pp. 179–208.


  Články z periodika


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název článku. Název časopisu. Ročník, číslo, rozsah stran. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Ročník, číslo a rozsah stran se vždy uvádí ve formátu: Vol. xx, no. xx, pp. xx–xx. Datum publikace může být upřesněno (viz příklady).


  Příklady:

  • NORRIS, Pippa (2003). Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites. Party Politics. Vol. 9, no. 1, pp. 21–45. https://doi.org/10.1177/135406880391003.

  • SVOBODA, Jiří (1969). Co bylo, co bude? Rudé právo. 15. 5. 1969. Vol. 49, no. 112, pp. 3.


  Diplomové, rigorózní a habilitační práce


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název závěrečné práce. Druh závěrečné práce. Univerzita, fakulta, kde byla práce obhájena. Město. Vedoucí práce. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Příklad:

  • BOČEK, Jan (2009). Pirátské politické strany – součást jedné nebo více stranických rodin? Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Brno. Vedoucí práce: Martin Bastl.


  Elektronické zdroje


  U elektronických zdrojů musí být uvedeny veškeré dostupné údaje. Zde uvedené příklady ukazují nutné minimum informací, které musí každý odkaz obsahovat.


  Pro všechny elektronické zdroje platí:

  Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci.

  Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

  Číslo vydání, místo vydání a nakladatelství uvádíme dle informací, které jsou uvedeny v online dokumentu (pokud jsou dostupné).

  V každém odkazu nesmí chybět označení typu nosiče [online] a datum náhledu [cit. RRRR-MM-DD].


  Elektronická kniha


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Název publikace [online]. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Příklady:

  • ČAPEK, Karel (1994). RUR [online]. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel. Spisy, sv. 7 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/81/rur.pdf>.

  • KIPLING, Rudyard (2012). The Jungle Book [online; cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://www.gutenberg.org/files/236/236-h/236-h.htm>.


  Elektronické periodikum


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Název článku. Název periodika [online]. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>. Plný hypertextový odkaz DOI.


  Příklady:

  • KLAUS, Václav ml. (2016). KOMENTÁŘ: K čemu jsou školy? Novinky.cz [online]. 7. 4. 2016 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <https://www.novinky.cz/komentare/396853-komentar-k-cemu-jsou-skoly-vaclav-klaus-ml.html>.

  • ČTK (2016). Prezident Zeman jmenoval rektory Univerzity Hradec Králové, Policejní akademie a Univerzity obrany. Hospodářské noviny [online]. 12. 5. 2016 [2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://domaci.ihned.cz/c1-65289690-prezident-zeman-jmenoval-rektory-univerzity-hradec-kralove-policejni-akademie-a-univerzity-obrany-v-brne>.


  Webové stránky obecně


  • PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z WWW: <vložit kompletní odkaz na umístění>.


  Příklad:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (nedatováno). Povinně zveřejněné informace [online; cit. 2016-07-08]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/ministerstvo/povinne-zverejnene-informace>.