Publikační etika a pochybeníActa Politologica (AcPo) usiluje o dodržování nejpřísnějších standardů publikační etiky a uplatňuje veškerá možná opatření, aby zamezil porušení publikačních pravidel.


Povinnosti redakce


AcPo se zavazuje zajistit objektivní, nestranné a spravedlivé recenzní řízení. Všechny původní články standardně prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Redakce si ovšem vyhrazuje právo okamžitého odmítnutí článku (bez recenzního řízení nebo po rychlé konzultaci s členy redakční rady) z důvodu nedostačující kvality textu (např. kvůli nízké jazykové kvalitě, nejasnému, protikladnému nebo nepřesnému sdělení článku, jeho nevhodnému zaměření, nedostatečné originalitě a přínosu pro obor). Texty, které neodpovídají citační normě AcPo jsou rovněž přímo odmítnuty.


AcPo nepřijme k publikování texty, které jsou odevzdány vícekrát, jsou redundantní nebo se tematicky nacházejí mimo zaměření časopisu.


Redakce nese plnou zodpovědnost za rozhodnutí o přijetí či odmítnutí článků k publikaci.


AcPo se zavazuje k tomu, že vyvine maximální úsilí, aby zabránila vzniku střetu zájmů mezi členy redakce, recenzenty a autory textů přijatých do recenzního řízení.


Otázky publikační etiky může redakce konzultovat s redakční radou a přijímat od ní doporučení.


Redakce časopisu se zavazuje dodržovat zákonné předpisy, které upravují pomluvy, autorská práva a plagiátorství.


Redakce posuzuje texty na základě jejich vědecké hodnoty bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické názory autorů.


Redakce a její spolupracovníci dodržují zásadu důvěrnosti. Nikomu kromě odpovědných autorů, recenzentů, potenciálních recenzentů a dalších konzultantů nesmí prozradit informace o obdržených rukopisech.


Nepublikované závěry z rukopisů zaslaných časopisu AcPo nesmí být použity ve vlastních výzkumech členů redakce bez jasného písemného souhlasu autorů.


AcPo dává přednost textům autorů, kteří mají hlavní úvazek na jiném pracovišti než na Univerzitě Karlově.


Povinnosti autorů


Autoři odesláním svých textů do AcPo potvrzují, že jejich práce jsou původními články a že tyto texty (nebo jejich další texty, které se předložené verzi do značné míry podobají) nebyly současně odeslány do recenzního řízení v jiném časopise.


Odeslání stejného rukopisu paralelně do více než jednoho časopisu není v souladu s publikační etikou časopisu a je proto nepřijatelné.


Autoři, kteří odeslali do AcPo své rukopisy, potvrzují, že jejich články nejsou zčásti či zcela zkopírované nebo plagiované. Předložením textu redakci autor souhlasí s publikací článku v časopise (na základě úspěšného recenzního řízení) a prohlašuje, že text je původní a že k němu má veškerá autorská práva, včetně oprávnění s ním nakládat.


Autoři článků, které zahrnují původní výzkum, musí jasně prezentovat jeho výsledky a objektivně popsat jejich význam. Podstatná data by měla být v článku přesně uvedena. Všechny předložené texty by měly obsahovat dostatečně detailní informace a odkazy, aby mohl být provedený výzkum případně v budoucnu replikován. Uvádění nepravdivých nebo úmyslně nepřesných tvrzení znamená porušení etických pravidel a je proto nepřijatelné.


Autoři musí pečlivě uvádět odkazy na prameny, literaturu a ostatní zdroje, které při výzkumu a při psaní textu použili.


Autoři poskytnou redakci primární data, se kterými pracují ve svých článcích odeslaných do recenzního řízení, a musí být připraveni tato data, pokud je to možné, zpřístupnit veřejně a uchovávat je přiměřenou dobu po publikaci článku.


Autoři redakci předkládají výhradně jejich původní práce. Jestliže autoři použijí práci nebo text někoho jiného, musí je vhodně citovat a odkazovat na ně.


Uvedení autorství článků je omezeno pouze na ty, kteří výrazně přispěli ke zpracování, koncepci, návrhu, provedení, interpretaci článku. Každý významný přispěvatel by měl být uveden jako spoluautor. Další lidé, kteří se podíleli na důležitých částech výzkumného projektu, by měli být uvedeni jako spolupracovníci.


Odpovědný autor odesláním potvrzuje, že u článku jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a naopak není uveden žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí článku, autorizovali ji a souhlasili také s jejím odesláním do recenzního řízení časopisu AcPo.


Pokud autoři objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém publikovaném článku, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit redaktorům AcPo a spolupracovat s nimi při její nápravě.


Autoři odesláním potvrzují, že redakci informovali o všech existujících nebo potenciálních střetech zájmů nebo zvýhodněních.


Autoři jsou povinni uvést všechny zdroje finanční podpory, které jim pomohly text vytvořit.


Autoři textů nemají za své příspěvky nárok na odměnu.


Odevzdání textů do redakčního systému, recenzní řízení, publikování textů a ani jiné úkony nejsou časopisem zpoplatněny.


Povinnosti recenzentů


Recenzenti pomáhají redaktorům při rozhodování o publikaci přijatých rukopisů a prostřednictvím redaktorů také pomáhají autorům se zkvalitněním článku.


Každý recenzent, který se necítí být kvalifikovaný k posouzení obdrženého rukopisu nebo si je vědom, že jeho posouzení v přiměřené době nebude možné, o tom musí informovat redaktory a omluvit se z účasti na recenzním řízení.


Se všemi rukopisy, které recenzenti obdrží v rámci recenzního řízení, musí být zacházeno jako s důvěrnými dokumenty. Recenzent je nesmí ukazovat dalším osobám a ani o nich diskutovat s dalšími osobami, pokud to předem nepovolila redakce.


Recenze by měly být objektivní. Osobní kritika autorů je nepřijatelná. Recenzenti musí svůj názor vyjádřit jasně a podpořit ho argumenty.


Recenzenti by měli ve svém posudku uvést z hlediska zaměření textu zásadní literaturu, kterou autoři článku necitovali nebo s ní nepracovali. Jakákoli poznámka o tom, že nějaký poznatek nebo argument byl publikován již dříve, by měla být doprovozena příslušnou citací. Recenzent by měl redakci taky informovat o jakémkoli podezření, že obsah posuzovaného článku se podobá nebo překrývá s obsahem jiné již publikované práce, kterou recenzent zná.


Informace a myšlenky získané na základě účasti na recenzním řízení musí zůstat důvěrné a nesmí být využity k osobnímu užitku. Recenzenti nesmí posuzovat texty, na kterých mají nějaké vlastní zájmy vyplývající ze spolupráce, konkurence nebo jakéhokoli jiného vztahu s kýmkoli z autorů, společností nebo institucí, které jsou s článkem spojené.


Recenze jsou honorovány.


Plagiátorství


AcPo plně respektuje duševní vlastnictví a snaží se chránit a podporovat původní výzkum autorů. Od všech autorů, kteří předkládají své rukopisy AcPo, se očekává, že budou dodržovat publikační etiku AcPo.


Plagiátorstvím se obecně rozumí nečestná praktika spočívající ve vydávání práce jiných osob za práci vlastní. Plagiátorství se může vyskytovat v různých formách včetně: 1) plného plagiátorství, kdy "autoři" předkládají již dříve publikovaný text někoho jiného tak, jako by šlo o jejich vlastní text; 2) částečného plagiátorství, kdy jsou části předkládaného textu, které byly již publikovány někým jiným, přímo nebo skrze parafráze vydávány bez citování za práci "autorů" odevzdávajících text; 3) autoplagiátorství, kdy autoři předkládají text, který již kompletně nebo částečně publikovali, jako by šlo o jejich nový text.


Kroky v případě zjištění plagiátorství


V případě, že je redaktoři AcPo identifikují podezření na plagiátorství, obrátí se na autora textu, který jej odevzdal do redakčního systému a požádají ho o vysvětlení do dvou týdnů. Pokud AcPo neobdrží od autora žádnou odpověď, AcPo text odmítne a podrobně prověří, zda se jedná o plagiát. Pokud AcPo zjistí, že podezřelý text byl plagiován z dříve publikované práce, okamžitě o tom informuje hlavního zástupce instituce, kde "autor" působí nebo k níž je afilován. AcPo požádá zástupce instituce, aby podnikl příslušné kroky proti "autorovi" textu. Kromě toho AcPo informuje "autora", že jeho text byl označen jako plagiát a tomuto jedinci nebude znovu umožněno předkládat své texty do AcPo.